BỘT MÌ

Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: Bột mì

2. Thành phần: Bột mì.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 25kg/bao, bao bì bằng PP.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: Novosibirsk city, Russia

Yêu cầu về an toàn thực phẩm

1. Công ty kinh doanh sản phẩm Bột mì đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:

QCVN 8-1:2011/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm.

-   QCVN 8-2:2011/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.

Thông tư 02/VBHN-BYT – Thông tư hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm.

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT – Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm.